Política de Privacitat

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. La Federació ALLEM protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l'ús d'aquests.

Estem compromesos a protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases conforme a les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti. Li preguem llegeixi atentament la informació que segueix a continuació per a entendre com seran tractats les seves dades.

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és el titular la Federació ALLEM, amb domicili social a: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari. Parc de Gardeny. Centre d’Iniciatives Empresarials - Edifici 23A oficina 19. 25003 Lleida. Telèfon 973 13 24 16. Email: info@odislleida.cat. I CIF G25427345.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és l'encarregat de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l'aplicació de la regulació de Protecció de Dades en la Federació ALLEM, i podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: info@odislleida.cat

La finalitat de recollida de dades són:

  • Per a la gestió dels serveis assistencials als usuaris de la Federació ALLEM i a les seves famílies, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.
  • Per a gestionar la relació de la Federació ALLEM amb els seus socis col·laboradors, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.
  • Per a gestionar imatges d'usuaris i per a publicacions o reportatges, legitimant el tractament dels mateixos per consentiment explícit.

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractats per la Federació ALLEM sent l'únic Responsable del tractament i no cedint-los a cap tercer, excepte cessions a diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i AAPP per imperatiu legal o requeriment judicial o policial.

L'informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea o països que compleixin els criteris regulats pel RGPD.

Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i una vegada finalitzat, durant el període legalment establert.

L'informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a info@odislleida.cat adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Els drets que pot exercir són:

Accés: Consulta de les dades personals dels quals disposa la Federació ALLEM Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incomplets.

Supressió: Sol·licitud per a eliminar les seves dades.

Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractats.

Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades mentrestant:

Es comprova la seva exactitud (impugnació).

Existeixi tractament il·lícit, però no desitgi la supressió de les seves dades.

La Federació ALLEM no necessita les seves dades, però vostè desitgi conservar-los per ser necessaris per a l'exercici del seu defensa o de reclamacions.

Una vegada sol·licitat un dret d'oposició s'estigui verificant si aquest dret preval sobre un interès públic o legítim que afecti les dades motiu d'oposició fins a la resolució del conflicte.

Portabilitat: Potestat de rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb la Federació ALLEM, així com la seva transmissió a una altra organització.

Si considera que per qualsevol motiu la Federació ALLEM no ha tractat de forma correcta les seves dades d'acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al delegat de protecció de dades info@odislleida.cat que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà, a més, si ho considera oportú, presentar una reclamació dirigint-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

© Copyright 2019. Tots els drets reservats.