Mapa Catalunya Lleida

Població total a Catalunya 7.739.758

Persones amb discapacitat a Catalunya 634.797

Població total a la província de Lleida 451.613

Persones amb discapacitat a la província de Lleida 34.861

Cada xifra és una persona

Informació i dades per comarques:

Les persones


Segrià


Població

Amb discapacitat

Dones

Homes

Dones: Homes:

Fins a 4 anys: Entre 5 i 15 anys: Entre 16 i 44 anys: Entre 45 i 64 anys: Entre 65 i 74 anys: 75 anys i més:

Motòriques: Físiques no motòriques: Visuals: Auditives: Psíquiques: Problemàtica de Salut Mental: No Consta:

Entre 33 i 64%: Entre 65 i 74%: 75% i més:


*Les xifres corresponen a la última actualització de les dades de l’IDESCAT (2021).


Els serveis

Nombre total de places d'habitatge:

Nombre total de places d'atenció diürna:
Nombre de places d'habitatge


Places de llars residència

Places de residències

Total places
Nombre de places d'atenció diürna


Places a ocupacionals

Places d'atenció especial

Total places

Evolució dels serveis d’atenció diürna per persones amb DID a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

Persones usuàries

Demandes de places

person man

Evolució dels serveis d’habitatge per persones amb DID a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

Persones usuàries

Demandes de places

person baby

Evolució dels Serveis d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent (PSALL-SASVI)* per persones amb DID a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

Persones usuàries

Demandes de places

person baby