Mapa Catalunya Lleida

Població total a Catalunya 7.722.203

Persones amb discapacitat a Catalunya 616.052

Població total a la província de Lleida 449.404

Persones amb discapacitat a la província de Lleida 34.211

Cada xifra és una persona

Informació i dades per comarques:

Les persones


Segrià


Població

Amb discapacitat

Dones

Homes

Dones: Homes:

Fins a 4 anys: Entre 5 i 15 anys: Entre 16 i 44 anys: Entre 45 i 64 anys: Entre 65 i 74 anys: 75 anys i més:

Motòrics: Físics no motòrics: Visuals: Auditius: Psiquics: Malalts Mentals: No Consta:

Entre 33 i 64%: Entre 65 i 74%: 75% i més:


*Les xifres corresponen a la última actualització de les dades de l’IDESCAT (2020).


Els serveis

Nombre total de places d'habitatge:

Nombre total de places d'atenció diürna:
Nombre de places d'habitatge


Places de llars residència

Places de residències

Total places
Nombre de places d'atenció diürna


Places a ocupacionals

Places d'atenció especial

Total places

Conclusió

...

Les entitats sòcies de la Federació ALLEM presten serveis socials d’atenció diürna i habitatge a persones amb discapacitat, majoritàriament a persones amb discapacitat intel·lectual i a persones amb trastorn mental.

En relació amb els serveis socials de suport per les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID):

Amb data 31 de desembre 2020, les entitats sòcies d’ALLEM prestaven serveis d’atenció diürna a 943 persones i serveis d’habitatge a 983 persones.

Però les necessitats de les persones segueixen augmentant i aquest any 2021 és necessari crear places noves:

+ 134 persones amb DID necessiten una plaça en un servei d’atenció diürna (Servei de Teràpia Ocupacional i Servei d’Orientació i Inserció Laboral). 

+ 97 persones amb DID necessiten una plaça en un servei d’habitatge (Residència o Llar Residència).

+ 32 persones amb DID necessiten un Servei d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent (PSALL-SASVI)*. 

 

Les sol·licituds de serveis identificades representen un increment percentual del 

14,2 % de les persones demandants dels serveis d’atenció diürna, 

↑  3,9 % de les persones demandants del servei de residència, 

14,8 % de les persones demandants del servei de llar residència, 

32,5 % Servei d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent (PSALL-SASVI)*

respecte al total de persones que comptaven amb aquests serveis l’any 2020.

*Segons la ORDRE TSF/111/2017, de 7 de juny, publicada al DOGC pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017, en la Cartera de Serveis Socials, el servei s’anomena “Programa de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (PSALL)”. A causa de l’evolució i la transformació constant dels serveis d’atenció a les persones en les organitzacions, i pendents d’una actualització de la cartera de serveis socials, el terme “Programa de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar”, ha passat a anomenar-se internament en les organitzacions: Servei d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent.

Evolució dels serveis d’atenció diürna per persones amb DID a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

Persones usuàries

Demandes de places

person man

Evolució dels serveis d’habitatge per persones amb DID a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

Persones usuàries

Demandes de places

person baby

Evolució dels Serveis d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent (PSALL-SASVI)* per persones amb DID a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

Persones usuàries

Demandes de places

person baby

Algunes persones amb discapacitat intel·lectual es troben amb situacions greus, degut a la impossibilitat d’accedir a serveis socials de suport adequats a les seves necessitats.

Denunciem aquestes situacions com a línies vermelles, que considerem que cal solucionar perquè suposen una vulneració dels drets de les persones afectades.

Els i les joves amb problemes de salut mental que acaben l’etapa educativa, no tenen accés a una plaça de serveis socials de suport d’atenció diürna i/o inserció laboral, en les mateixes condicions que les i els joves amb discapacitat intel·lectual.

Les persones joves usuàries de serveis socials d’atenció diürna / inserció laboral, no poden treballar temporalment o amb jornada parcial, i tampoc poden cursar estudis amb titulació oficial, perquè legalment no son compatibles amb aquests serveis socials de suport, si treballen o estudien perden la plaça del servei social d’atenció diürna.

Les persones amb discapacitat que volen i poden viure de manera autònoma a la comunitat, no tenen accés a l’habitatge ni poden accedir als Serveis d'Atenció i Suport a la Vida Independent (SASVI), que necessiten per manca de finançament públic suficient.

Les demandes de serveis d’habitatge no es poden atendre quan es produeixien, les persones que necessiten una plaça de residència o llar residència han d’esperar que es produeixi una baixa per defunció o canvi de servei.

Les persones amb discapacitat envellides, o amb situació de deteriorament, no poden accedir a serveis d’atenció diürna adeqüats a les seves necessitats o a una plaça de residència amb els suports sociosanitaris necessàris