Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que el titular del website www.odislleida.cat és: Agrupació Lleidatana d’Entitats d’atenció a Persones amb Discapacitat (en endavant Federació Allem). Amb domicili social a: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari. Parc de Gardeny. Centre d’Iniciatives Empresarials - Edifici 23A oficina 19. 25003 Lleida. Telèfon 973 13 24 16. Email: info@odislleida.cat. I CIF G25427345. Consta inscrita amb data 30/07/1999 al Llibre de Registre del Departament de Benestar Social, d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la secció Serveis de Suport PDF amb el núm. S04349, i a la Secció d’Entitats Privades d’iniciativa social PDF amb el núm. E03067

Està reconeguda per la Delegació de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària a Lleida com a entitat de caràcter social PDF amb data 6/07/1999. Consta inscrita en el Registre d’Associacions amb el núm. 22-J/3 de la secció 2ª del Registre del Departament de Justícia – Serveis Territorials de Lleida amb data 10/11/1999. També consta inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Lleida amb el núm. 658 amb data 30/06/1989.

El present Avís Legal pretén regular l’accés al website per part dels Usuaris sobre la base dels següents termes:

1.- Acceptació i Ús del website

1.1. L’accés i navegació pel website és lliure i atribueix la condició d’Usuari el que implica la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions contingudes en aquestes normes, vigents en el moment en què l’Usuari accedeix al website, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb les mateixes, no haurà d’accedir o usar la mateixa.

1.2. Per fer ús dels serveis els menors d’edat o incapacitats han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

1.3. Observatori sobre la discapacitat es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions de les presents normes, en els termes i condicions que estimi convenient, així com l’estructura i disseny del website, modificar o eliminar continguts, per la qual cosa es recomana la lectura de l’Avís Legal cada vegada que l’Usuari accedeixi a aquesta pàgina.

1.4. L’Usuari es compromet a utilitzar el website, i la informació que en el mateix es contempli de conformitat amb aquestes normes i en qualsevol cas de manera d’acord amb la Llei. D’aquesta manera, l’Usuari s’abstindrà de:
– Utilitzar la informació d’aquest website amb finalitats o efectes il·lícits o contraris als exposats en aquestes normes, lesius d’interessos i drets de Observatori sobre la discapacitat i/o tercers així, com causar qualsevol dany als equips informàtics, arxius, documents i continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic o a les xarxes connectades.
– Introduir i difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes que puguin ocasionar danys en els sistemes de l’ Observatori sobre la discapacitat, els seus proveïdors, Usuaris i tercers.
– Reproduir o copiar o distribuir el website, modificar o transformar els seus continguts, excepte autorització expressa del seu Titular.
– La seva utilització per a tota mena de finalitats comercials o publicitaris, sense autorització prèvia del seu Titular.

1.5. Per a qualsevol informació addicional o per solucionar dubtes, queixes o suggeriments, els usuaris poden posar-se en contacte amb els responsables del website a través de l’adreça de correu electrònic info@odislleida.cat o en el telèfon 973 132 416. Observatori sobre la Discapacitat adoptarà totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol mena de conducta contrària a les Lleis Espanyoles i cooperarà amb les Autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violacions de les lleis aplicables al present assetjo web.

2.- Propietat Intel·lectual

2.1. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que sobre els continguts, disseny, textos, imatges, productes multimèdia, fotografies, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i comentaris, i en general, aquelles altres creacions o elements inserits en el website, expressats per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible pertanyen a Observatori sobre la discapacitat o tercers.

2.2. En cap cas l’accés al website, implica cap dret de renúncia, transmissió, llicència, total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents normes no concedeixen cap dret als usuaris d’utilització, alteració, explotació, reproducció o distribució.

2.3. Observatori sobre la discapacitat autoritza als usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar, emmagatzemar els continguts o elements del website exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que en tot cas s’indiqui l’autor dels mateixos i si s’escau, el copyright i notes de propietat industrial del seu titular i sempre que aquests elements no siguin posteriorment cedits a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució comercial o lucrativa, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

2.4. Per a qualsevol altre ús diferent dels establerts en aquestes normes serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular d’aquests drets.

2.5. Si l’usuari coneix alguna violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual del website i el seu contingut, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del mail info@odislleida.cat facilitant-nos en el mateix el seu nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic. Tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vostè perquè ens faciliti més informació.

3. Protecció de dades personals

Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol mena de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament de la mateixa aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el responsable l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals el responsable tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer del responsable, que es troba degudament inscrit al Registre General de l'Agència o Autoritat de protecció de dades competent, amb les finalitats que consten a la citada declaració.

L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures d'informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol mena de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

4.- Enllaços

4.1. En el cas que en aquest website es refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, Observatori sobre la discapacitat no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa Observatori sobre la discapacitat no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, que aquells no lesionin drets qualsevol de tercers, no pressuposa relació de cap classe entre Observatori sobre la discapacitat i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.

4.2. Els usuaris i/o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb el website, hauran de garantir que aquest només permet l’accés al website, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o el website. Excepte aquells signes que formin part de l’hiperlink, l’usuari i/o tercer garantirà que la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperlink no contindrà marques, noms comercials, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol mena de signe distintiu pertanyent a Observatori sobre la discapacitat, excepte autorització prèvia i expressa d’aquest.

5.- Exclusió de garanties i responsabilitats

5.1 Observatori sobre la discapacitat no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament del seu website així com d’aquelles pàgines digitals amb les quals s’hagi establert un link, quan es degui a causes imputables a un tercer, a l’usuari o a causes de força major, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu website, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

5.2. Així mateix, Observatori sobre la discapacitat no garanteix la inexistència de virus introduïts per tercers que puguin afectar a aquest website o continguts d’altres pàgines digitals o al programari i maquinari de l’usuari. Amb la finalitat de disminuir els anteriors riscos, Observatori sobre la discapacitat utilitza mecanismes per a la detecció de virus.

5.3. En conseqüència Observatori sobre la discapacitat amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, no serà responsable de qualsevol dany o perjudici de tota naturalesa, que pugui ser derivat per la presència de virus o elements comuns a aquests així com de danys indirectes o per lucre cessant, pèrdua d’ingressos comercials, de dades, fallades en la transmissió o recepció de les dades, despeses de substitució de béns, instal·lacions o serveis, despeses de capital i altres pèrdues pecuniàries derivades o relacionades amb l’accés a aquest website.

5.4. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es produeixin per l’incompliment d’aquestes normes.

6.- Termes generals a les Normes d'Ús

La declaració com a nul·la, invàlida o ineficaç de qualsevol de les estipulacions de les presents normes, no afectarà a la validesa o eficàcia de les altres que es mantindran en els termes acordats essent vinculants per a les parts. Observatori sobre la discapacitat es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

7.- Legislació aplicable i Jurisdicció competent

La legislació aplicable a aquestes normes és la Llei Espanyola. En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre furt que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.